Uncategorized

BON NADAL 2020!

Acabem el Juncalendari de Nadal apropant-nos al Nadal que viuen les famílies del Juncadella a la seva manera particular, per aconseguir unir-nos tots almenys de manera virtual, ja que aquest any no podem fer-ho físicament al tradicional Concert de Nadal. Moltes gràcies als que han pogut participar en el JuncaChristmas i han deixat veure l’alegria nadalenca de casa seva a través dels seus petits vídeos. Bon Nadal a tots els / totes les que formem l’Emili Juncadella !! I bona entrada al 2021!

Terminamos el Juncalendari de Nadal acercándonos a las Navidades que viven las familias del Juncadella a su manera particular, para conseguir unirnos todos, por lo menos de manera virtual, ya que este año no podemos físicamente en el Concert de Nadal tradicional. Muchas gracias a los que han podido participar en el JuncaChristmas y han dejado ver la alegría navideña de su casa a través de sus pequeños vídeos. Feliz Navidad a tod@s los que formamos el Emili Juncadella!! Y Feliz Año Nuevo 2021!!

Uncategorized

JUNCALENDARI de NADAL del día 1-24

També podeu obrir el playlist de les cançons senceres directament aquí, a Youtube

También podéis abrir el playlist de las canciones completas directamente aquí, en Youtube

Uncategorized

Nadal amb Patinatge!

Els participants de l’Extraescolar de Patinatge ens han preparat una super coreografia nadalenca! Moltes gràcies i bon Nadal a tothom!!

Uncategorized

CONCURS DE NADAL 2020 – Resultats

Hemos recibido una gran colección de pinturas y dibujos realizados por los/las niñ@s del Juncadella, 68 obras en total! Felicitamos a todos los / las participantes,l@s participantes, damos las gracias por la implicación de las familias y también de los profesores que han ayudado a elegir a los premiad@s y a continuación encontraréis los nombres de tod@s los que han participado. Tod@s tendrán su obsequio. ¡Visca el JuncaNadal!

Hem rebut una gran col·lecció de pintures i dibuixos realitzats per els/les infants del Juncadella, 68 obres en total! Felicitem a tots els/les participants, donem les gràcies per la implicació de les famílies i també dels professors que han ajudat a triar els premiats/premiades i tot seguit trobareu els noms de tots els que han participat. Tots/totes tindran el seu obsequi. Visca el JuncaNadal!

(Todas las obras al final de esta entrada / Totes les obres al final de aquesta entrada)

GUANYADORS/GANADORES
P3 Aaron
P4 Violeta
P5 Emmanuel
1r Sofía
2n Khadija
3r Chada
4t David
5è Micaela
6è Anahy

PARTICIPANTS/PARTICIPANTES
P3
Aarón
Martina
Pau

P4
Ainhoa
Noel
Violeta

P5
Alejandra
David
Emmanuel
Jardel
Laia
Noa
Ramón

1r
Carla
Emily
Enzo
Marcelo
Nahuel
Saba
Sofía

2n
Aitana
Ela
Ema
Gala
Jesús
Khadija
María
Martina
Nora
Valeria

3r
Ainhoa
Alona
Chada
Guada
Mar
Naiara
Nazan
Samuel
Santiago
Sarah
Sebastián
Victoria

4t
Adam
Ainara
Ashley
David
Giuliana
Hanlei
Jayden
Lucas
Miriam
Samuel
Victor


Chiara
David
Gerard
Gimite
Juan Andrés V
Micaela
Nerea
Sophia


Anahy
Biel
Blanca
Irene
Iván
Luka
Roger

Uncategorized

Preparem un JUNCACHRISTMAS

Voleu participar en el JuncaChristmas de les famílies de l’escola? Aquí teniu les instruccions!! Esperem el vostres vídeos! Gràcies i bon desembre!

¿Queréis participar en el JuncaChristmas de las familias de la escuela? Aquí tenéis las instrucciones !! ¡Esperamos vuestros vídeos! ¡Gracias y buen diciembre!

Uncategorized

CASAL DE NADAL 2020 al JUNCADELLA

A continuació, detallem la informació de l’oferta de Casal de Nadal, amb dates i horaris disponibles.
IMPORTANT: Cal un mínim de 6 infants per grup bombolla (classe).
Per a més informació enviar correu a jcueva@aesantandreu.org

A continuación, detallamos la información de la oferta de Casal de Nadal, con fechas y horarios disponibles.
IMPORTANTE: Hace falta un mínimo de 6 niñ@s por grupo burbuja (clase).
Para más información enviar correo a jcueva@aesantandreu.org

Para realizar la inscripción/Per realitzar la inscripció, clica/cliqueu AQUI

Uncategorized

Xerrada – Condició Física, Autoestima i Prendre Decisions

Xerrada sobre la condició física, autoestima i prendre decisions. Tot online per Zoom, i gratuït. Apuntar-vos ja!!!

Uncategorized

Obrim el Juncalendari de Nadal!!

Mañana comienza diciembre y con esto abriremos la primera ventana del Juncalendari de Nadal! Síguenos en Instagram y cada día nos iremos preparando para la Navidad!!

Demà comença el desembre i amb això obrirem la primera finestra del nostre Juncalendari de Nadal. Segueix-nos a l’Instagram de l’AMPA i cada dia ens anirem preparant per al Nadal!!

Uncategorized

ASSEMBLEA AMPA aquest dijous

Per assistir, cal:

  1. SER SOCI DE L’AMPA
  2. ENVIAR UN CORREU A :    ampaemilijuncadella@gmail.com , donant els noms de/l/es nens/nenes i els seus cursos

Rebreu l’enllaç per a la reunió poc abans de la reunió, per correu electrònic

Para asistir, hay que:

  1. SER SOCIO DEL AMPA
  2. ENVIAR UN CORREO A  :    ampaemilijuncadella@gmail.com , dando los nombres de l@s niñ@s y sus cursos

Recibiréis el enlace para la reunión poco antes de la reunión, por correo electrónico

Uncategorized

ÚLTIMA HORA- Ball Modern

Abrimos Extraescolar de Baile Moderno!!
los martes 16:30-18:00, i queden places! (63€/trimestre)

Obrim Extraescolar de Ball Modern !!
els dimarts 16: 30-18: 00 y quedan plazas! (63€/trimestre)

INSCRIPCIONS

1. EMPLENAR LA DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID (una per cada nen/a), guardar el fitxer i adjuntar-lo amb l’inscripció a continuació. / RELLENAR LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD COVID (una por cada niño/a), guardar el archivo y adjuntarlo con la inscripción a continuación.

2. PER FER L’INSCRIPCIÓ a Ball Modern, CLIQUEU AQUÍ. (NOTA: El NIF/DNI de l’inici de l’inscripció és del/de la nen/a, no del/de la pare/mare) / PARA HACER LA INSCRIPCIÓN a Baile Moderno, PULSA AQUÍ. (NOTA: El NIF / DNI del inicio de la inscripción es del/de la niño/a, no del/de la padre/madre)

Uncategorized

EXTRAESCOLARS CONFIRMADES i SUBVENCIONS

Grupos de actividades EXTRAESCOLARES confirmados: /Grups d’activitats EXTRAESCOLARS confirmats:
Confirmamos que las siguientes actividades extraescolares comenzarán a partir del día 1 de octubre (jueves):/ Confirmem que les següents activitats extraescolars començaran a partir de l’1 d’octubre (dijous):

•Piscina P3, P4, P5, 1r dijous / Piscina 2n, 3r, 4t, 5è, 6è dijous
•Futbol 1r, 2n dimarts cambiat a DILLUNS
•Futbol 5è, 6è dimecres (completo con lista de espera, recibiréis un correo de confirmación)
•Patinatge 1r, 2n, 3r dijous
•Patinatge 4t, 5è, 6è divendres (completo con lista de espera, recibiréis un correo de confirmación)
•Anglès 5è, 6è dimarts i divendres
•Arts Manuals P3, P4, P5, 1r, 2n dilluns
•Audiovisuals 1r, 2n, 3r (dimecres o divendres, a concretar)

No podemos publicar la lista de participantes pero los responsables de cada actividad se pondrán en contacto con cada familia apuntada. / No podem publicar la llista de participants però els responsables de cada activitat es posaran en contacte amb cada família apuntada.
Si todavía alguien tiene interés en apuntarse a cualquiera de las actividades presentadas (y no lo ha hecho aún y quedan plazas) o para aclarar cualquier duda, puede enviar un correo a: / Si encara algú té interès en apuntar-se a qualsevol de les activitats presentades (i no ho ha fet encara i queden places) o per aclarir qualsevol dubte, pot enviar un correu a: ampaemilijuncadella@gmail.com

Se puede pedir beca para una actividad extraescolar de DEPORTE, como sería Patinaje o Fútbol, una beca por niño/a, entrando en el enlace y rellenando los datos.//Es pot demanar beca per a una activitat extraescolar de ESPORT, com seria Patinatge o Futbol, una beca per nen/a, entrant al següent enllaç i omplint les dades.

Necesitaréis introducir el código de la actividad, que son los siguientes:/Necessitareu introduir el codi de l’activitat, que són els següents:

CODI PATINATGE: 090141PARESC0003

CODI FUTBOL SALA: 090141FSAESC0004

SOLICITUD BEQUES AQUI (fins/hasta el 14 OCTUBRE (termini allargat!!)