ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, EXTRAESCOLARS / CASALS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – Oferta 2020-2021

A continuació us detallem l’oferta d’extraescolars per al curs nou 2020-2021. / A continuación os detallamos la oferta de extraescolares para el curso nuevo 2020-2021.

Totes les extraescolars començaran el dia 1 d’octubre. Si necessiteu el servei d’Acollida/Guarderia per al primer dia, el 14 de setembre, heu de realitzar la inscripció abans amb tota la documentació requerida. / Todas las extraescolares empezarán el día 1 de octubre. Si necesitáis el servicio de Acollida/Guardería para el primer día, el 14 de septiembre, debéis realizar la inscripción antes con toda la documentación requerida.

Les inscripcions per beques obren el día 22 de setembre. Us informarem més endavant. / Las inscripciones para becas abren el día 22 de septiembre. Os informaremos más adelante.

IMPORTANT/E: LES INSCRIPCIONS I ELS PAGAMENTS ES FARAN DE MANERA TELEMÀTICA, realitzant inscripcions online o descarregant-los i reenviant-los emplenats per email a l’adreça indicada, i els pagaments per transferència o ingrés en el compte indicat. / LAS INSCRIPCIONES Y LOS PAGOS SE HARÁN DE MANERA TELEMÁTICA, realizando inscripciones online o descargando hojas de inscripciones y reenviandolas cumplimentadas por email a la dirección indicada, y los pagos por transferencia o ingreso en la cuenta indicada.

RECORDAD QUE ANTES DE APUNTARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD, ES IMPRESCINDIBLE ESTAR AL DÍA CON EL PAGO DE LA CUOTA DEL AMPA, es decir: o HABER PAGADO LA CUOTA EL CURSO PASADO (2019-2020) o bien HABER PAGADO LA CUOTA DE 20€ DE ESTE AÑO. Para más información sobre la cuota, AQUÍ

Hay que recordar que se abrirán las actividades donde hay un número suficiente de participantes. / Cal recordar que s’obriran les activitats on hi ha un nombre suficient de participants.

Hi han 4 apartats.

 • ACOLLIDA/GUARDERIA
 • ACTIVITATS ESPORTIVES
 • ANGLÈS
 • ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I AUDIOVISUALS

ACOLLIDA / GUARDERÍA

Si necessiteu el servei de Acollida, heu primer d’emplenar i signar la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID, guardar el fitxer i adjuntar-lo amb l’inscripció. Per començar Acollida / Guarderia el dia 14 i en la inscripció es tria l’opció PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA, s’ha de enviar el comprovant de la transferència. / Si necesitáis el servicio de Acollida, debéis primero rellenar y firmar la DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD COVID, guardar el fichero y adjuntarlo en la inscripción. Para empezar Acollida/Guardería el día 14 y en la inscripción se elige la opción PAGO POR TRANSFERENCIA, se debe enviarles el comprobante de la transferencia.

Tota la informació sobre acollida/guardería AQUÍ / Toda la información sobre acollida/guardería AQUÍ

DUBTES: envieu un correu a: jcueva@aesantandreu.org

ACTIVITATS ESPORTIVES

Aquest any, per poder adaptar-nos als protocols i mesures CoVid i distribuir bé els espais amb els ratios indicats, en comptes de fer activitats de 1 hora, 2 vegades a la setmana, o de 2 hores i 1 vegada, s’han reduït a 1,5 hores per a tots, 1 vegada a la setmana. Les ACTIVITATS es pagaran un cop confirmada la plaça. / Este año, para poder adaptarnos a los protocolos y medidas CoVid y distribuir bien los espacios con los ratios indicados, en vez de hacer actividades de 1 hora, 2 veces a la semana, o de 2 horas y 1 vez, se han reducido a 1,5 horas para todos, 1 vez a la semana. Las ACTIVIDADES se pagarán una vez confirmada la plaza

Tota la informació sobre extraescolars esportives en un sol arxiu AQUÍ / Toda la información sobre extraescolares deportivas en un solo archivo AQUÍ

 • PSICOMOTRICITAT (P3) DILLUNS
 • PSICOMOTRICITAT (P4 – P5) DIMECRES
 • FUTBOL SALA (3r – 4t) DILLUNS
 • FUTBOL SALA (1r-2n) DIMARTS (cambiat a DILLUNS)
 • FUTBOL SALA (5è – 6è) DIMECRES
 • PATINATGE (1r – 2n – 3r) DIJOUS
 • PATINATGE (4t – 5è – 6è) DIVENDRES
 • BALL MODERN 1r 2n 3r DIMARTS
 • BALL MODERN (4t – 5è – 6è) DIJOUS
 • PISCINA (P3 – P4 – P5 – 1r) DIJOUS
 • PISCINA (2n – 3r – 4t – 5è – 6è) DIJOUS

DUBTES: envieu un correu a: jcueva@aesantandreu.org

ANGLÈS

Tota la informació sobre extraescolars d’anglés AQUÍ i VÍDEO AQUÍ/ Toda la información sobre extraescolares de inglès AQUÍ y VÍDEO AQUÍ

 • ANGLÈS (P4 – P5) DILLUNS
 • ANGLÈS (1r – 2n) DIMECRES
 • ANGLÈS (3r – 4t) DIVENDRES
 • ANGLÈS (5è – 6è) DIMARTS i DIVENDRES

DUBTES: envieu un correu a: info@mishmashbarcelona.com

ACTIVITATS AUDIOVISUALS, ANIMACIÓ STOP MOTION i MANUALITATS

NOVETAT: Aquí teniu un vídeo que mostra el treball que es va fer el curs passat durant les extraescolars de AUDIOVISUALES y de MANUALITATS!

Tota la informació sobre extraescolars artístiques i audiovisuals AQUÍ i VÍDEOS AQUÍ / Toda la información sobre extraescolares artísticas y audiovisuales AQUÍ y VÍDEOS AQUÍ

 • ARTS MANUALS (P3 – P4 – P5 – 1r – 2n) DILLUNS
 • ARTS MANUALS (3r – 4t – 5è – 6è) DIMARTS
 • AUDIOVISUALS amb Cine, Teatre y Fotografia (3r – 4t – 5è – 6è) DIMECRES
 • ANIMACIÓ STOP MOTION (3r – 4t – 5è – 6è) DIJOUS
 • AUDIOVISUALS amb Cine, Teatre y Fotografia (P3 – P4 – P5 – 1r – 2n) DIVENDRES
 • ANIMACIÓ STOP MOTION (P3 – P4 – P5 – 1r – 2n) DIVENDRES

Dies proposats de extraescolars artístiques i audiovisuals: a modificar segons necessitat o preferència de la majoria dels alumnes inscrits / Días propuestos de extraescolares artísticas y audiovisuales: a modificar según necesidad o preferencia de la mayoría de los alumnos inscritos.

DUBTES: envieu un correu a: jessart.film@gmail.com

RESUM: TAULA D’HORARIS DE TOTES LES ACTIVITATS

DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
ANGLÈS P4-P5ANGLÈS 5è-6èANGLÈS 1r-2nBALL 4t-5è-6èANGLÈS 3r-4t
PSICO P3BALL 1r-2n-3rPSICO P4-P5PATINATGE 1r-2n-3rANGLÈS 5è-6è
FUTBOL 3r-4tFUTBOL 1r-2nFUTBOL 5è-6èPISCINA de 2n a 6èPATINATGE 4t-5è-6è
ARTS MANUALS de P3 a 2nARTS MANUALS de 3r a 6èAUDIOVISUALS de 3r a 6èPISCINA de P3 a 1rANIMACIÓ STOP MOTION de P3 a 2n
ANIMACIÓ STOP MOTION de 3r a 6è

FULLS D’INSCRIPCIÓ & DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID – HOJAS DE INSCRIPCIÓN & DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD COVID

IMPORTANT: El dilluns día 14 de setembre, no podrà començar ningú a Acollida o Guardería que no tingui emplenat la Declaració de Responsabilitat CoVid pel servei d’Acollida o que no estigui inscrit.

 • Inscripció Acollida/Guardería i Activitats Esportives: EMPLENAR LA DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID (una per cada nen/a), guardar el fitxer i adjuntar-lo amb l’inscripció. Poden escollir múltiples activitats en una mateixa inscripció per cada nen/a (per exemple Acollida + Futbol sala).

PER FER L’INSCRIPCIÓ a Acollida/Guardería i Activitats Esportives, CLIQUEU AQUÍ. (NOTA: El NIF/DNI de l’inici de l’inscripció és del/de la nen/a, no del/de la pare/mare) / PARA HACER LA INSCRIPCIÓN a Acollida/Guardería y Actividades Deportivas, PULSE AQUÍ. (NOTA: El NIF / DNI del inicio de la inscripción es del/de la niño/a, no del/de la padre/madre)

Inscripció Anglès: EMPLENAR la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID i el FULL D’INSCRIPCIÓ. Enviar els dos fulls per email a: ampaemilijuncadella@gmail.com

Inscripció Audiovisuals i Manualitats: EMPLENAR la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID i el FULL D’INSCRIPCIÓ. Enviar els dos fulls per email a: ampaemilijuncadella@gmail.com

Uncategorized

AVÍS sobre ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

¡Hola familias!
La espera para tener la información oficial y adecuada sobre Extraescolares se ha alargado, y todavía no se ha publicado el documento relevante de las autoridades sobre el tema.

Sin embargo, mañana martes tenemos previsto poder compartir con vosotros la oferta de extraescolares para este nuevo curso en el Juncadella, pero siempre abierto a que se tengan que modificar por las normas cuando se hagan oficiales.

Os recuerdo que las plazas serán inevitablemente limitadas, debido al contexto de Covid y que se asignarán por estricto orden de inscripción.
Como siempre, hay que ser socio del AMPA antes de hacer la inscripción.

Muchas gracias por vuestra paciencia!!

Uncategorized

CUOTA AMPA 2020-2021

Hola famílies !!

A causa de la situació del Covid i la incertesa que tenim per davant, aquest curs la quota per ser soci de l’AMPA serà la següent:

Famílies sòcies durant el curs passat (2019-2020): la quota serà de 0€. Passaran a ser automàticament socis en aquest nou curs (2020-2021)

Famílies NO sòcies durant el curs passat (2019-2020): la quota serà de 20€ i es pagarà per transferència al compte: ES63 0081 5557 0800 0114 4821 del Banc Sabadell, o per qualsevol caixer del Sabadell, amb el codi 153664 seguint  les instruccions i introduint el NOM i COGNOM del/de la nen/a

A les noves famílies de P3 que ja han pagat la quota, se’ls retornarà la diferència a l’inici de curs.  Disculpeu les molèsties.

Per a més informació sobre la quota i com pagar-la, cliqueu aquí

Hola familias!!

Debido a la situación del Covid y la incertidumbre que tenemos por delante, este curso la cuota para ser socio del AMPA será la siguiente:

Familias socias durante el curso pasado (2019-2020): la cuota será de 0€. Pasarán a ser automáticamente socios en este nuevo curso (2020-2021)

Familias NO socias durante el curso pasado (2019-2020): la cuota será de 20€ y se pagará por transferencia a la cuenta: ES63 0081 5557 0800 0114 4821 del Banco Sabadell, o por cualquier cajero del Sabadell, con el código 153664 siguiendo las instrucciones e introduciendo el NOMBRE y APELLIDO del/de la niño/niña

A las nuevas familias de P3 que ya han pagado la cuota, se les devolverá la diferencia al inicio del curso. Perdón por las molestias.

Para más información sobre la cuota y cómo pagarla, aquí

Uncategorized

EXTRAESCOLARS 2020-2021 – Informació provisional

Hola JuncaFamílies! ¡Hola JuncaFamilias!

A falta de menys d’un mes per tornar a l’escola, encara no hem pogut compartir detalls sobre l’oferta d’extraescolars per al nou curs.
En principi esperem poder oferir activitats semblants al curs passat (anglès, manualitats, esports) però amb limitacions. Vist la manca de normes concretes per part de les autoritats que haurem de seguir, esperarem abans de poder publicar la llista d’activitats i horaris que es podran dur a terme al nostre centre.
Qualsevol dubte, podeu enviar un correu a ampaemilijuncadella@gmail.com.
Mentrestant, bona continuació d’estiu!  Fins aviat, JuncaFamilies!

A falta de menos de un mes para volver al cole, todavía no hemos podido compartir detalles sobre la oferta de extraescolares para el nuevo curso.
En principio esperamos poder ofrecer actividades parecidas al curso pasado (inglés, manualidades, deportes) pero con limitaciones. Visto la falta de normas concretas por parte de las autoridades que tendremos que seguir, esperaremos antes de poder publicar la lista de actividades y horarios que se podrán llevar a cabo en nuestro centro.
Cualquier duda, podéis enviar un correo a ampaemilijuncadella@gmail.com.
Mientras tanto, buena continuación de verano! Hasta pronto, JuncaFamilies!

Uncategorized

Informes i Retorn de llibres

Recordem a totes les nostres familles que si no aconseguim recuperar els llibres de text que han sortit de l’escola durant el període de confinament no podrem utilitzar-los el curs vinent i cada família es veurà obligada a adquirir-los nous a preu de libreria.
I tampoc se sap si es podran comprar a les llibreries perquè es deixen de publicar. Es important la col·laboració de tothom per evitar que cap família hagi de gastar molts diners en llibres. Gràcies

Recordamos a todas nuestras familles que si no conseguimos recuperar los libros de texto que han salido de la escuela durante el periodo de confinamiento no podremos utilizarlos el próximo curso y cada familia se verá obligada a adquirirlos nuevos a precio de libreria  .
Y tampoco se sabe si se podrán comprar en las librerías porque se dejarán de publicar. Es importante la colaboración de todos para evitar que ninguna familia tenga que gastar mucho dinero en libros. Gracias

Uncategorized

S’acaba el curs 2019-2020…

Se acaba el curso escolar hoy y este año ¡sin nuestro gran festival! ¡Qué lástima!
Dos amigos especiales de las familias del Juncadella paseaban por el barrio ayer y empezaron a recordar cosas….

S’acaba el curs escolar avui i aquest any sense el nostre gran festival!  Quina llàstima!
Dos amics especials de les famílies del Juncadella passejaven pel barri ahir i van començar a recordar coses….

Uncategorized

CASAL D’ESTIU 2020 – Documents Importants

Para el conocimiento de las familias participantes en el Casal d’Estiu del Juncadella, aquí tenéis unos documentos que se recomienda leer detenidamente. Os recordamos que las normativas están en continua actualización y pueden ser modificadas.

 1. Declaración de Responsabilidad de las Familias (TODAS LAS FAMILIAS deben rellenar, marcar, firmar y enviar por mail a jcueva@aesantandreu.org  esta declaración para poder venir al Casal. Si la organización no la tiene, o la familia no la trae en mano el primer día, no podrán venir al Casal hasta traerla. Es normativa de la Generalitat para todos los Casals. Debéis indicar el nombre y apellidos del niño/a y nombre y apellido + dni/pasaporte del tutor/a y firmarlo. Es muy importante!)
 2. Guía sobre transporte con niños. (Os recordamos que las normativas están en continua actualización y pueden ser modificadas)
 3. Calendario vacunal al día.
 4. Listado de comprobación de síntomas. (En el caso de los Casals d’Estiu la comprobación la realizará cada familia y, en el momento de entrada del niño o de la niña en el casal, declarar verbalmente que lo ha hecho. En base a esta declaración verbal de la familia, se anotará en el “Registro de Comprobación” de la organización)
 5. Plan de actuación ante un caso sospechoso (Plan de confinamiento)
 6. Menu del Casal (Si alguna familia necesita menú especial (alergias, gluten, etc…) debe enviar un mail a jcueva@aesantandreu.org indicando: apellidos y nombre del niño/a así como el tipo de menú y adjuntar el certificado médico que acredite que necesita este menú. Solo se pedirán menús especiales en aquellos casos que tenga el certificado médico y mail para especificar el tipo de menú)

Este año debido al Covid-19, NO se podrán compartir los utensilios de comida, ni compartir pan, ni comida del compañero/a. Además, cada familia deberá traer:

– cantimplora con el nombre del niño/a escrito (no nos dejan utilizar las fuentes)

– servilleta de algodón, con el nombre del niño/a escrito, limpia y lavada cada día a 60 grados

– toalla de manos de algodón, con el nombre del niño/a escrito, limpia y lavada cada día a 60 grados

Per al coneixement de les famílies participants al Casal d’Estiu del Juncadella, aquí teniu uns documents que es recomana llegir detingudament. Us recordem que les normatives estan en contínua actualització i poden ser modificades.

 1. Declaració de Responsabilitat de les Famílies (TOTES LES FAMÍLIES han d’omplir, marcar, signar i enviar per mail a jcueva @ aesantandreu. org aquesta declaració per poder venir al Casal. Si l’organització no la té, o la família no la porta en mà el primer dia, no podran venir a Casal fins portar-la. És normativa de la Generalitat per a tots els Casals. Heu d’indicar el nom i cognoms del/de la nen/a i nom i cognom+ DNI/passaport de tutor / a i signar-lo. És molt important!)
 2. Guia sobre transport amb nens. (Us recordem que les normatives estan en contínua actualització i poden ser modificades)
 3. Calendari vacunal al dia.
 4. Llistat de comprovació de símptomes (En el cas dels Casals d’Estiu la comprovació la realitzarà cada família i, en el moment d’entrada de l’infant o de la nena al casal, declarar verbalment que l’ha fet. En base a aquesta declaració verbal de la família, s’ha d’anotar en el “Registre de comprovació” de l’organització).
 5. Pla d’actuació davant de cas sospitós (Pla de confinament)
 6. Menu del Casal (Si alguna família necessita menú especial (al·lèrgies, gluten, etc …) ha d’enviar un mail a jcueva @ aesantandreu. org indicant: cognoms i nom de el nen/a així com el tipus de menú i adjuntar el certificat mèdic que acrediti que necessita aquest menú. Només es demanaran menús especials en aquells casos que tingui el certificat mèdic i mail per especificar el tipus de menú)

Aquest any a causa de l’Covid-19, NO es podran compartir els estris de menjar, ni compartir pa, ni menjar del company/a. A més, cada família haurà de portar:

cantimplora amb el nom de el nen/a escrit (no ens deixen utilitzar les fonts)

tovalló de cotó, amb el nom de el nen/a escrit, neta i rentada cada dia a 60 graus

tovallola de mans de cotó, amb el nom de el nen/a escrit, neta i rentada cada dia a 60 graus

Uncategorized

MISSATGE ESPECIAL DE L’EMILI i LA JOANA

El divendres passat anàvem a celebrar la Festa de Fi de Curs, però no va poder ser. Ja farem més festes més endavant. Per avui tenim un missatge molt especial dels nostres estimats Capgrossos, l’Emili i la Joana i ens han enviat unes fotos que han fet ells mateixos. Quins cracks!

“Hola JuncaFamílies!! Esteu tots bé? Hem estat molt preocupats per la pandèmia però hem fet bondat i ens hem cuidat molt. I hem après a fer moltes coses amb l’ordinador! Es fantàstic! A casa hem passat els dies jugant, llegint i cuinant. També hem hagut de sortir a comprar amb mascareta i guardant distància com tots vosaltres. Quanta gent i quina paciència!! L’altre dia vam aprofitar per fer una miqueta de bici, de ball i vam provar un skate que ens van encantar. Hem fet exercici, passejades per la platja…. Estem més en forma que mai, hahaha. Us trobem molt a faltar, JuncaFamílies! Aviat ens veurem. Molts petonets!! Emili i Joana”

El viernes pasado íbamos a celebrar la Fiesta de Fin de Curso, pero no pudo ser. Ya haremos más fiestas más adelante. Para hoy tenemos un mensaje muy especial de nuestros queridos Capgrossos, Emili y Joana y nos han enviado unas fotos que han hecho ellos mismos. Qué cracks!

“Hola JuncaFamílies !! Estáis todos bien? Hemos estado muy preocupados por la pandemia pero nos hemos portado bien y nos hemos cuidado mucho. Y hemos aprendido a hacer muchas cosas con el ordenador! Es fantástico! En casa hemos pasado los días jugando, leyendo y cocinando. También hemos tenido que salir a comprar con mascarilla y guardando distancia como todos vosotros. ¡¡Cuánta gente y qué paciencia!! El otro día aprovechamos para hacer un poco de bici, para bailar y probamos un skate que nos encantó. Hemos hecho ejercicio, paseos por la playa …. estamos más en forma que nunca, jajaja. Os echamos mucho de menos, JuncaFamílies! Pronto nos veremos. Muchos besitos !! Emilio y Joana “

View this post on Instagram

El divendres passat anàvem a celebrar la Festa de Fi de Curs, però no va poder ser. Ja farem més festes més endavant. Per avui tenim un missatge molt especial dels nostres estimats Capgrossos, l'Emili i la Joana i ens han enviat unes fotos que han fet ells mateixos. Quins cracks! "Hola JuncaFamílies!! Esteu tots bé? Hem estat molt preocupats per la pandèmia però hem fet bondat i ens hem cuidat molt. I hem après a fer moltes coses amb l'ordinador! Es fantàstic! A casa hem passat els dies jugant, llegint i cuinant. També hem hagut de sortir a comprar amb mascareta i guardant distància com tots vosaltres. Quanta gent i quina paciència!! L'altre dia vam aprofitar per fer una miqueta de bici, de ball i vam provar un skate que ens van encantar. Hem fet exercici, passejades per la platja…. Estem més en forma que mai, hahaha. Us trobem molt a faltar, JuncaFamílies! Aviat ens veurem. Molts petonets!! Emili i Joana" El viernes pasado íbamos a celebrar la Fiesta de Fin de Curso, pero no pudo ser. Ya haremos más fiestas más adelante. Para hoy tenemos un mensaje muy especial de nuestros queridos Capgrossos, Emili y Joana y nos han enviado unas fotos que han hecho ellos mismos. Qué cracks! "Hola JuncaFamílies !! Estáis todos bien? Hemos estado muy preocupados por la pandemia pero nos hemos portado bien y nos hemos cuidado mucho. Y hemos aprendido a hacer muchas cosas con el ordenador! Es fantástico! En casa hemos pasado los días jugando, leyendo y cocinando. También hemos tenido que salir a comprar con mascarilla y guardando distancia como todos vosotros. ¡¡Cuánta gente y qué paciencia!! El otro día aprovechamos para hacer un poco de bici, para bailar y probamos un skate que nos encantó. Hemos hecho ejercicio, paseos por la playa …. estamos más en forma que nunca, jajaja. Os echamos mucho de menos, JuncaFamílies! Pronto nos veremos. Muchos besitos !! Emilio y Joana "

A post shared by AMPA Escola Emili Juncadella (@ampaemilijuncadella) on

Uncategorized

CASAL D’ESTIU 2020 – último día de inscripciones

ACTUALIZADO 19/05/2020: Se ha alargado el periodo para presentar solicitudes de BECAS para el Casal hasta el 28 DE MAYO (en lugar del 19 de mayo)

ACTUALITZAT 19/05/2020: S’ha allargat el període per presentar sol·licituds de BEQUES per al Casal fins al 28 DE MAIG (en lloc de l’19 de maig)

Si todavía no os habéis apuntados al casal y os interesa, estáis a tiempo de hacerlo. (último día oficial 19 de mayo). Ya se compartió la información mediante los grupos de clase, pero aquí tenéis el enlace para las inscripciones al Casal (y también para pedir becas) .

Aquí veréis la información sobre el Casal de este año, tal como se puede prever hasta la fecha.

Si encara no us heu apuntats a casal i us interessa, esteu a temps de fer-ho. (Últim dia oficial 19 de maig). Ja es va compartir la informació mitjançant els grups de classe, però aquí teniu l’enllaç per a les inscripcions a Casal (i també per demanar beques).


Aquí veureu la informació sobre el Casal d’aquest any, tal com es pot preveure fins a la data d’avui.

Uncategorized

SEMANA 8 SIN ABURRIRNOS – SETMANA 8 SENSE AVORRIR-NOS

Hola famílies! Entre deures i ara les passejades curtes que podem fer pel carrer, si encara us queda temps, però sobretot ganes, aquí teniu unes quantes idees més de coses que fer o jugar a casa en família, per si us ajuda durant aquesta 8ena setmana de confinament.
Molts ànims a tots!

¡Hola familias! Entre deberes y ahora los paseos cortos que podemos dar, si todavía os queda tiempo pero sobre todo ganas, aquí unas cuantas ideas más de cosas que hacer o jugar en casa en familia, por si os ayuda durante esta octava semana de confinamiento.
Muchos ánimos a todos!

FABRICA UN FUTBOLÍN

¿A quién no le gusta jugar al futbolín? Pues ya puedes tener el tuyo en casa con esta original manualidad. Descubre como fabricarlo paso a paso y ¡qué empiece el partido!

Necesitarás una caja de cartón, tijeras, palitos de madera, pinzas de la ropa, pintura, pegamento fuerte, un punzón y una pelota de ping pon. Sigue las indicaciones con las fotos.

✅Paso 1: Colocar en los palitos de madera las pinzas de la ropa y poner sobre la boca de la caja. Señalar la distancia entre líneas de jugadores, con la misma separación y sin que se molesten al girar. Marcar el alto donde colocar los palitos sin que las pinzas den con el suelo de la caja y hacer los agujeros

✅Paso 2: Pintar los palitos y las pinzas de dos colores según los equipos y meter los palitos por los agujeros. Pegar las pinzas que formaran los equipos.

✅Paso 3: Decorar el exterior de la caja con papel de regalo o pintura. Hacer dos agujeros rectangulares en los extremos de la caja que harán de porterías. ¡Y ya tienes tu propio futbolín!

VOLS MÉS IDEES DE MANUALITATS?

Clica aquí tienes más, si tienes que organizar un fiesta en casa, o si quieres decorar o jugar o fabricar cosas útiles parea casa. Toda una selección de ideas!

Clica aquí hi ha més, si hi has d’organitzar una festa a casa, o si vols decorar o jugar o fabricar coses útils a la casa. Tota una selecció d’idees!

CIENCIA Y MANUALIDADES

Para estos días en casa con los niños, no se nos pueden acabar las ideas de actividades para que se lo pasen bomba. Nosotros te echamos una mano. Hemos preparado una lista de sitios donde encontrarás desde experimentos científicos para alimentar la imaginación de los pequeños hasta manualidades divertidísimas que les harán sentirse como artistas.

Uncategorized

ORIENTACIONS PER LA PRIMERA SORTIDA ALS CARRERS

AQUÍ teniu orientacions sobre el desconfinament parcial i la por a sortir al carrer, publicat pel Consorci d’Educació de Barcelona.

I AQUÍ una petita presentació per ensenyar als nens petits si necessiten preparar-se abans de sortir al carrer a partir del dia 26 d’abril

AQUÍ tenéis orientaciones sobre el desconfinamiento parcial y el miedo a salir a la calle, publicado por el Consorci d’Educació de Barcelona.

Y AQUÍ una pequeña presentación para enseñar a los niños pequeños si necesitan prepararse antes de salir a la calle a partir del día 26 de abril

Uncategorized

Informació sobre Colònies, Extraescolars Esportives i el Casal d’Estiu al Juncadella

¡Hola a todas las familias del Juncadella! Esperamos que os encontréis todos con salud y tranquilos. Con la paciencia y comprensión de todos, conseguiremos superar esta crisis. Clica AQUÍ para ver la última información relacionada con las Colonias, las Extraescolares deportivas y el Casal de Verano.

Hola a totes les famílies del Juncadella! Esperem que us trobeu tots amb salut i tranquils. Amb la paciència i comprensió de tots, aconseguirem superar aquesta crisi.
Clica AQUÍ per veure l’última informació relacionada amb les Colònies, les Extraescolars esportives i el Casal d’Estiu.

Uncategorized

SETMANA 6 : SANT JORDI A CASA!

Ara tenim deures i feines de l’escola per fer, però ni això ni el confinament és excusa per no celebrar la diada de Sant Jordi com toca, regalant roses, dracs i tot el que puguem fer a casa amb les nostres mans.

Per això us proposem aquí un recull de manualitats per Sant Jordi, algunes idees de regals fets a mà: roses de paper pinotxo o crespó, cartolina, punts de llibre… 

Algunes són ben senzilles, i d’altres més elaborades.  Si, per exemple, ens falta algun material o no som tan manetes, no passa res! L’important és agafar-les d’inspiració i fer-ho a la nostra manera. La imaginació al poder! 

No hi ha excusa. Si ets de les persones que sempre regala roses per Sant Jordi, aquest any no ha de ser diferent. Fer una rosa de paper és de les manualitats més fàcils del món. Podeu fer servir qualsevol tipus de fulls que tingueu per casa i ja veureu que els resultats són sorprenents!